Skoči na sadržaj

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Podaci pružaoca usluga

 • Naziv pružaoca usluga: Štula Company PR
 • Đorđa Kratovca 67, Beograd
 • Predstavnik Web trgovine: Jelena Štula Radanović
 • PIB: 112452857
 • Matični broj : 66113221
 • E-mail : decijepodlogecasmatino@gmail.com
 • Raiffeisen banka : 265 – 6040310000956 – 29
 • Telefon : 063303100
 • Šifra delatnosti: 4791

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Na Opšte uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, u daljem tekstu: “Zakon“), Odeljak IV – Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 27. do člana 37. i član 13. Zakona.

Objavljivanjem Opštih uslova poslovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja kupca u skladu sa članom 27. stavovi 1. i 2. Zakona, osim ukoliko kupac ne zahteva da mu trgovac posebno preda predmetno obaveštenje, što kupac može da zahteva pre zaključenja ugovora slanjem e-maila na info@casmatino.rs

 

Osnovni pojmovi

TrgovacJELENA ŠTULA RADANOVIĆ PR PRODAJA PUTEM INTERNETA ŠTULA COMPANY BEOGRAD, sa sedištem na adresi Đorđa Kratovca 67 Voždovac-Beograd; MB: 66113221 (u daljem tekstu: Štula Company), je glavni distributer dečijih podloga Casmatino u Republici Srbiji. U Republici Srbiji, prodaju naših proizvoda vršimo putem „web sajt-a“ www.casmatino.rs, instagram profila: decijepodlogecasmatinosrbija https://www.instagram.com/decijepodlogecasmatinosrbija  kao i preko Facebook profila

Kupac robe je posetilac internet prodavnice istaknute na internet stranici www.casmatino.rs, koji odabere barem jedan proizvod koji nudi Štula Company, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbu trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbe, plati proizvod kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti i/ili u drugoj poslovnoj banci) ili pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Kupac robe je fizičko lice, osim kada su u podacima o Kupcu uneti podaci pravnog lica u kom slučaju se Kupcem smatra pravno lice, a fizičko lice čiji su podaci uneti smatra se ovlašćenim licem tog pravnog lica.

Internet prodaja podrazumeva prodaju putem online prodavnice istaknute na internet stranici www.casmatino.rs u vlasništvu Štula Company.

Korišćenjem internet trgovine Kupac se obavezuje da će poštovati Opšte uslove, te pristaje da se  na njega primjenjuju odredbe Opštih uslova.

Prihvatanjem Opštih uslova Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban i da ne postoje nikakve prepreke za kupovinu proizvoda putem internet prodavnice koje su mu poznate u trenutku naručivanja.

 

Naručivanje

Proizvodi se naručuju ubacivanjem u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati do izvršenja plaćanja u skladu sa ovim Opštim uslovima. Samim naručivanjem proizvoda kupac je saglasan da je upoznat sa Opštim uslovima objavljenim na internet stranici www.casmatino.rs.

Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je ugovor zaključen, kada trgovac potvrdi kupcu da je naručio određeni proizvod, a to trgovac čini slanjem potvrde o prijemu porudžbine. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac je dužan bez odlaganja da o tome obavesti kupca slanjem obaveštenja na e-mail kupca. U ovom slučaju kupac može da otkaže ugovor ili eventualno da prihvati novi rok isporuke. Ukoliko kupac otkaže ugovor, trgovac je dužan da kupcu vrati uplaćen novac najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora o kupovini proizvoda, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail kupca. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji. Ako kupac odbije da primi ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo da zahteva od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Trgovac zadržava pravo da odbije sklapanje ugovora o prodaji odnosno da proda kupcu proizvod ako je očigledno da je istaknuta cena nesrazmerna sa stvarnom cenom proizvoda i da se radi o evidentnoj grešci kod isticanja cena koja je rezultat sistemske greške i/ili ljudske greške.

Sve cene predstavljaju maloprodajne cene, izražene u dinarima.

Štula Company nije u sistemu PDV-a.

 

Dostava

Opšti uslovi dostave

Opšte pravilo je da Štula Company, nakon zaključenog ugovora na daljinu, svoje proizvode kupcu šalje preko kurirske službe AKS, kao i kurirske službe POST EXPRESS, koje se bavepružanjem poštanskih usluga.

Okvirni rok isporuke proizvoda je od 2 (dva) do 5 (pet) radnih dana. Rok počinje od trenutka kada Štula Company primi uplatu na poslovni račun ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica, odnosno od dana potvrde porudžbine (ukoliko se plaćanje vrši gotovinom, putem pouzeća). Subota i nedelja se ne računaju u rok dostave.

Cena dostave nije uključena u cenu proizvoda.

Dostava naručene robe naplaćuje se u skladu sa težinom paketa. Cena dostave se može izračunati uvidom u zvanični cenovnik usluga kurirske službe https://www.aks.rs/cenovnik/ http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp

, istaknut na internet stranici.Prilikom porudžbine kupac je obavezan da navede broj mobilnog telefona putem kog broja će biti informisano predmetnoj dostavi.

Pravo na odustanak od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo da odustane od ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana isporuke  proizvoda. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac o odustanku od ugovora sklopljenog na daljinu možete preuzeti ovde.

U slučaju odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Štula Company će, nakon što roba bude vraćena, izvršiti povraćaj uplaćenog iznosa. Povraćaj robe morate izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na odustanak od ugovora, a ukoliko kupac želi može nam se obratiti na tel.063 303 100 ili e-mail adresu info@casmatino.rs radi obaveštenja o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Ukoliko kupac odustane od ugovora, sredstva će biti vraćena u roku od 3 (tri) radna dana nakon prijema vraćene robe od strane kupca, umanjena za trošak dostave.

Kupac je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

U slučaju odustanka od ugovora Štula Company prihvata isključivo povraćaj proizvoda bez ikakvog minimalnog oštećenja, u originalnom neoštećenom pakovanju.

 

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je kupac konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti kupac i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Materijalni nedostaci i nesaobraznost proizvoda

Štula Company, kao trgovac, odgovorno je za materijalne nedostake proizvoda i nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa odredbama Zakona o potrošačima i Zakona o obligacionim odnosima.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet;
 • ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu, ili mu je morala biti poznata;
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;
 • kad je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja.

Prodavac ne odgovara za nedostatke iz prethodno nabrojanih tač. 1) i 3), ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu on i nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kad je pregled izvršen u prisustvu obeju strana, kupac je dužan svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da stvarima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari. Kad je zbog nekog nedostatka došlo do opravke stvari, isporuke druge stvari, zamene delova i slično, rokovi iz prethodna dva člana počinju teći od predaje opravljene stvari, predaje druge stvari, izvršene zamene delova i slično.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 • ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanja njene saobraznosti nije moguće na prethodno opisan način, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Zamena robe i reklamacija

Kupac može reklamirati proizvod slanjem prigovora sa slikama na e-mail info©casmatino.rs Prigovor se šalje putem obrasca za reklamaciju koji možete preuzeti ovde.

Reklamacija se može predati samo u roku od 24 sata od preuzimanja podloge, stoga je odmah nakon prijema proizvoda neophodno celu podlogu pregledati i prijaviti nedostatke i oštećenja.

Pre slanja, svaka podloga je detaljno pregledana, te ne postoji verovatnoća da je poslata podloga sa fizičkim oštećenjem. Proizvod NIJE otporan na mehanička oštećenja i izrađen je od mekanih materijala (više informacija u vezi materijala je navedeno uz svaki proizvod na stranici www.casmatino.rs – kliknite na tab “Materijal” ) radi sigurnosti dece. Stoga je njegovo mehaničko oštećenje moguće, te navedeno nije moguće reklamirati.

Proizvodi ne bi trebalo da budu dugotrajno izloženi suncu, nepovoljnim vremenskim uslovima, kao i u blizini izvora toplote. Bilo koje nepravilnosti površine, izbočine, kao i otisci se ne smatraju greškom ako nije narušen integritet površine.

Ukoliko je razlog zamene neispravna roba, zamena ide na račun Štula Company. U slučaju da kupac robu menja isključivo zbog svoje želje snosiće troškove slanja u celosti.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domenukurirske službe, ali se obavezuje da, u dogovoru sakurirskom službom osigura najbolju moguću uslugu za svakog kupca. Ako prilikom preuzimanja robe kupac primeti bilo kakvo oštećenje, dužan je da reklamaciju uputi dostavljaču-kurirskoj službi, na licu mesta, te istu da prijavi pismenim putem u vidu popunjenog obrasca za reklamaciju i zamenu proizvoda na e-mail: info@casmatino.rs.

Na sve primedbe i prigovore odgovorićemo u roku ne dužem od 7 dana.Proizvode (povrat ili zamena) potrebno je dostaviti na adresu: Štula Company, Đorđa Kratovca 67, Beograd.

Pravo na otkazivanje narudžbine

Pravo na raskid ugovora imaju kako trgovac tako i kupac (otkaz narudžbine) i to pre slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava.

Ukoliko trgovac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, kupcu se nudi zamenski artikal a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva se u celosti vraćaju kupcu.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor (otkazati porudžbinu) pre nego što trgovac pošalje robu,uplaćena sredstva će biti vraćena u roku 3 (tri) radna dana.

Ukoliko kupac odluči da otkaže porudžbinu nakon što je roba poslata, sredstva će biti vraćena u roku od 3 (tri) radna dana nakon prijemavraćene robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave.

Promena uslova korišćenja

Štula Company zadržava pravo da promeni ove Opšte uslove u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promene stupaju na snagu u trenutku objave.