Skoči na sadržaj

Izjava o zaštiti podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

JELENA ŠTULA RADANOVIĆ PR PRODAJA PUTEM INTERNETA ŠTULA COMPANY BEOGRAD, sa sedištem na adresi Đorđa Kratovca 67 Voždovac-Beograd; MB: 66113221 (u daljem tekstu: Štula Company) je glavni distributer dečijih podloga Casmatino u Republici Srbiji. U Republici Srbiji, prodaju naših proizvoda vršimo putem „web sajt-a“ www.casmatino.rs, instagram profila: decijepodlogecasmatinosrbija https://www.instagram.com/decijepodlogecasmatinosrbija/ kao i preko Facebook profila

Štula Company u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštitipodataka o ličnosti(„Službeniglasnik RS“, br. 87/2018) (u daljemtekstu: Zakon). Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) predstavlja osnovne informacije za posetioce našeg„web sajt-a” o proceduramakoje se odnose na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, kao i sa opštim uslovima upotrebe našeg „web sajt-a“ –www.casmatino.rs

 

Osnovne informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

Štula Company je rukovala c podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Štula Company, kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti.

Štula Company se ovim putem obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih potrošača/kupaca. S tim u vezi, u cilju realizacije prodaje i obrađivanja Vašeporudžbine, neophodni su Vaši osnovni lični podaci.

Podaci koje korisnik/potrošač ostavlja prilikom realizacije kupovinenawww.casmatino.rs su sledeći:

 1. Ime i prezime;
 2. E-mail adresa;
 3. Adresa prebivališta/boravka;
 4. Broj telefona;

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja ii spunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja proizvoda;
 • prodajne i marketinške aktivnosti Štula Company;
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • dostava kupljenih proizvoda;
 • postupak naplate;

Zabranjena je obrada kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica, osim u slučajevima izričito predviđenih Zakonom.

 

Pristup podacima o ličnosti

Vaši podaci se strogo čuvaju, pa se ovim putem Štula Company obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu.

Prikupljeni podaci o ličnosti obrađuju se samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to samo u sledećim slučajevima: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; kao i advokatima, servisnim službama, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima, a u vezi sa poslovnim aktivnostima Štula Company u skladu sa prethodno navedenom svrhom obrade podataka o ličnosti.

Svi navedeni subjekti,osim državnih organa i organa javne vlasti,podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Štula Company.

 

Čuvanje podataka o ličnosti

Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi od strane nadležnih državnih organa, čuvaju se u skladu savremenskim ograničenjima koji su izričito propisani važećim propisima RepublikeSrbije.

Ako prethodno naveden rok nije određen zakonom, određuje ga rukovalac.

Podatke o ličnosti, koje smo prikupili na osnovu realizacije prodaje naših proizvoda, na našem webshopu, čuvamo 5 godina od Vaše poslednje kupovine. Nakon isteka navedenog roka, Vaše podatke brišemo u najkraćem mogućem roku.

U slučaju uložene reklamacije, podatke o ličnosti, čuvamo najmanje tri godine od dana prijema reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon isteka navedenog roka, Vaše lične podatke, brišemo u roku od mesec dana.

Podatke o ličnosti, koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamoVašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, mogućem roku. Ako je saglasnost data na određeni period, onda nakon isteka predmetnog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem roku.

 

Prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose imaju sledeća prava u skladu sa Zakonom:

 • pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti;
 • povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak;
 • ispravku ili dopunu podataka o ličnosti;
 • brisanje podataka o ličnosti;
 • podnošenje prigovora
 • podnošenje prigovora nadležnom državnom organu,

 

Prigovor protiv obrade podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Vaše pravo možete ostvariti na način da svoj zahtev, putem elektronske pošte,pošaljete na info@casmatino.rs i kao Naslov poruke navedete „Prigovor“. Po prijemu poruke, poslaćemo Vam potvrdu urednog prijema Vašeg zahteva.

Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravim ail i slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem i odbranom pravnog zahteva.

 

Pravo na pritužbu Povereniku zainformacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona,ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog zančaja i zaštitu podataka o ličnosti; adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija; www.poverenik.rs; e-mail: office@poverenik.rs;brojtelefona: 011 3408 900 (u daljem tekstu: Poverenik). Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudskezaštite.

Kontakt

Ukoliko želite da povučete saglasnost za obradu podataka ili ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, molimo Vas da nam uputite zahtev ili/i pitanje na sledeću email adresu:info@casmatino.rs Štula Company će na osnovu Vašeg zahteva postupiti u skladu sa Zakonom.